Straż Miejska m. st Warszawy

Przejdź do głównej treśći

Czcionka

Wysoki kontrast

Widok

Menu górne

Do zadań Referatu Ewidencji  należy w szczególności:

 

 • prowadzenie ewidencji i kontroli aktywów trwałych obejmujących wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe podlegające amortyzacji okresowej, środki trwałe podlegające amortyzacji jednorazowej – tzw. „pozostałe środki trwałe” oraz środki trwałe nie ujmowane w ewidencji księgowej – tzw. „przedmioty niskocenne”, w tym:
  1. wprowadzanie do ewidencji na podstawie wystawianych dokumentów przyjęcia,
  2. dokonywanie zmian wynikających ze zmiany miejsca użytkowania lub osoby odpowiedzialnej,
  3. usuwanie z ewidencji aktywów przekazanych do likwidacji lub zlikwidowanych, sprzedanych albo przekazanych innym komórkom organizacyjnym;
 • prowadzenie ewidencji aktywów trwałych użyczonych jednostkom zewnętrznym;
 • prowadzenie ewidencji aktywów trwałych użytkowanych przez Straż Miejską na podstawie umów najmu lub użyczenia;
 • prowadzenie ewidencji aktywów trwałych przekazanych do likwidacji;
 • prowadzenie ewidencji aktywów przejętych od jednostek zewnętrznych znajdujących się w tymczasowych punktach przechowywania;
 • okresowe (miesięczne kwartalne i roczne) uzgadnianie prowadzonej ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych z Wydziałem Budżetowo-Księgowym;
 • znakowanie środków trwałych w celu zapewnienia ich identyfikacji;
 • przeprowadzanie okresowych kontroli lub inwentaryzacji składników majątku będących na stanie komórek organizacyjnych Straży Miejskiej;
 • koordynowanie działań wyjaśniających podejmowanych w przypadku zidentyfikowania braków/nadwyżek aktywów trwałych;
 • organizacja procesu likwidacji lub sprzedaży zbędnych aktywów trwałych, w tym znajdujących się w tymczasowych punktach przechowywania, we współpracy z komisją likwidacyjną;
 • weryfikacja rozliczeń pracowników Straży Miejskiej z tytułu zdawanych aktywów, za które ponosili odpowiedzialność materialną;
 • przekazywanie dokumentów związanych z gospodarowaniem środkami trwałymi do Wydziału Budżetowo-Księgowego oraz innych komórek organizacyjnych Straży Miejskiej;
 • zapewnienie właściwych warunków pracy komórek organizacyjnych Straży Miejskiej przez zaopatrywanie ich w niezbędne do realizacji zadań wyposażenie, artykuły, sprzęt i urządzenia do użytku biurowego;
 • zaopatrzenie mundurowe pracowników Straży Miejskiej;
 • przyjmowanie, analiza zapotrzebowań zgłaszanych przez komórki organizacyjne Straży Miejskiej i ich realizacja w zakresie wyposażenia, artykułów, sprzętu i urządzeń do użytku biurowego;
 • planowanie wydatków, w tym przygotowywanie projektu rocznego planu zamówień publicznych leżących poza zakresem działania Wydziału Informatyki i Łączności, Wydziału Kadr, Referatu Obsługi Gospodarczej oraz Referatu Obsługi Środków Transportowych,
 • udział w komisjach przetargowych, przygotowywanie dokumentów i danych niezbędnych do wyłonienia wykonawcy w postępowaniach związanych z udzieleniem zamówień publicznych leżących poza zakresem działania Wydziału Informatyki i Łączności, Wydziału Kadr, Referatu Obsługi Gospodarczej oraz Referatu Obsługi Środków Transportowych;
 • realizacja zamówień publicznych niewymagających stosowania przepisów ustawowych, w zakresie wszystkich zadań realizowanych w Straży Miejskiej, zgodnie z procedurami określonymi w regulacjach wewnętrznych Straży Miejskiej;
 • gromadzenie i przygotowywanie do archiwizacji dokumentacji z przebiegu zamówień publicznych niewymagających stosowania przepisów ustawowych;
 • przygotowywanie projektów umów w zakresie przedmiotu zamówienia, warunków i terminów dostaw związanych z zaopatrzeniem komórek organizacyjnych Straży Miejskiej w niezbędne do realizacji zadań wyposażenie mundurowe, artykuły, sprzęt i urządzenia do użytku biurowego;
 • monitorowanie stanu zapasów magazynowych i utrzymywanie na odpowiednim poziomie we współpracy z Referatem Gospodarki Magazynowej poprzez planowanie i dokonywanie zakupów bieżących;
 • sprawowanie kontroli nad zużyciem materiałów i wyposażenia przez poszczególne komórki organizacyjne Straży Miejskiej we współpracy z Referatem Obsługi Magazynowej;
 • realizacja zawartych przez Straż Miejską umów w ramach zadań realizowanych przez referat, w tym: monitorowanie terminowości dostaw i ich zgodności ze specyfikacją zamówienia, prowadzenie spraw związanych z reklamacjami;
 • weryfikacja pod względem merytorycznym rachunków i faktur otrzymywanych w ramach zadań realizowanych przez referat i ich przekazywanie do Wydziału Budżetowo-Księgowego;
 • realizowanie zaleceń wynikających z przeprowadzonych kontroli i audytów z zakresu zadań realizowanych przez referat.

Logo Straż Miejska Warszawa

Telefon alarmowy

986


SMS interwencyjny

723 986 112

pasażerowie komunikacji miejskiej osoby z dysfunkcją słuchu

Logo kompanii reprezentacyjnej SM

krew4

Informacja


Zgodnie z Polityką Bezpieczeństwa Straży Miejskiej m. st. Warszawy dokumenty w wersji elektronicznej należy przesyłać w formatach DOC, JPG, TIFF, PDF. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednej wiadomości wysyłanej pocztą elektroniczną nie może przekroczyć 8 MB. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Współpracujemy