Straż Miejska m. st Warszawy

Przejdź do głównej treśći

Czcionka

Wysoki kontrast

Widok

Menu górne

Tadeusz Birke
Naczelnik Wydziału Szkoleń
 
 
 
Do zadań Wydziału Szkolenia należy w szczególności:
 
 
 • Określanie potrzeb i planowanie podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Straży Miejskiej w formach pozaszkolnych, we współdziałaniu z kierownikami komórek organizacyjnych Straży Miejskiej oraz sporządzanie rocznego planu szkoleń;
 • Kontrola uprawnień i obowiązków pracowników podnoszących kwalifikacje zawodowe w zakresie form pozaszkolnych;
 • Przeprowadzanie lub organizowanie i nadzorowanie realizacji:
  a) szkoleń podstawowych dla strażników,
  b) cyklicznych szkoleń doskonalących dla strażników,
  c) szkoleń specjalistycznych dla pracowników Straży Miejskiej,
  d) zajęć samoobrony;
 • Prowadzenie ewidencji przeprowadzonych szkoleń podstawowych, doskonalących i specjalistycznych oraz zajęć z samoobrony;
 • Dokonywanie oceny jakości przeprowadzanych szkoleń;
 • Przeprowadzanie testów sprawności fizycznej w procesie naboru;
 • Przygotowywanie pracowników do realizacji zewnętrznych zajęć profilaktycznych oraz zadań mających na celu promowanie Straży Miejskiej;
 • Zapewnienie prawidłowości użytkowania sal gimnastycznych i sali treningowej oraz znajdującego się w nich sprzętu sportowego;
 • Udział w komisjach przetargowych, przygotowywanie dokumentów i danych niezbędnych do wszczęcia postępowania o udzielanie zamówienia publicznego zgodnie z obowiązującymi w Straży Miejskiej procedurami, z zakresu zadań realizowanych przez wydział;
 • Współpraca z Komendą Stołeczną Policji oraz innymi jednostkami Policji w zakresie realizowanych zadań przez wydział.

Współpracujemy