Straż Miejska m. st Warszawy

Przejdź do głównej treśći

Czcionka

Wysoki kontrast

Widok

Menu górne

 

Kontrola gospodarki odpadami komunalnymi

Straż Miejska miasta stołecznego Warszawy otrzymała od Prezydenta m.st. Warszawy uprawnienia do wykonywania funkcji kontrolnych w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów

ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

oraz

uchwały Rady m.st. Warszawy Nr LXV/2148/2022 z 9 czerwca 2022 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie m.st. Warszawy

a także

uchwały nr  LXXV/2500/2023 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 12 stycznia 2023 zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie m.st. Warszawy

oraz

uchwały Rady m.st. Warszawy z dnia 2 lipca 2020 z XXX2/976/2020uchwały Rady m.st. Warszawy z dnia 2 lipca 2020 z XXX2/976/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne. 

.

Nieczystości ciekłe

Jeżeli posiadasz na swojej posesji bezodpływowy zbiornik do gromadzenia nieczystości ciekłych pamiętaj, że masz obowiązek podpisania umowy z firmą asenizacyjną na odbiór tych nieczystości. Musisz posiadać i udostępnić na żądanie funkcjonariusza także rachunki lub faktury za wykonywanie tych usług. Pamiętaj, że zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości nieczystości ciekłych należy się pozbywać nie rzadziej niż raz na kwartał.

Wykaz firm posiadających zezwolenie na odbiór nieczystości ciekłych z terenu miasta stołecznego Warszawy otrzymasz w Biurze Ochrony Środowiska z siedzibą przy pl. Bankowym 2 (XIX piętro Błękitnego Wieżowca).

Masz też obowiązek przyłączenia nieruchomości, na której znajduje się bezodpływowy zbiornik do gromadzenia nieczystości ciekłych do istniejącej sieci kanalizacyjnej; niewywiązanie się z tych obowiązków skutkować może sankcjami w oparciu o przepisy Kodeksu wykroczeń.

Uchwała „antysmogowa”

24 października 2017 roku Sejmik Województwa Mazowieckiego ogłosił uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw – czyli nakazującą instalację i eksploatację pieców i instalacji grzewczych zmniejszających negatywne oddziaływanie spalanych substancji na człowieka i środowiska. Jej treść i terminy obowiązywania można znaleźć na stronie Sejmiku Województwa.

Uchwała sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 115/20 z dnia 8 września 2020r w sprawie programu ochrony powietrza dla stref w Województwie Mazowieckim w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu.

Zauważyłeś nieprawidłowości, dotyczące realizacji gospodarki odpadami komunalnymi?

Zgłoś ten fakt do:

- Wydziału Ochrony Środowiska dla danej dzielnicy Warszawy lub

- Referatu ds. Kontroli Środowiska Oddziału Ochrony Środowiska Straży Miejskiej m.st. Warszawy z siedzibą ul. Sołtyka 8/10, 01-163 Warszawa, e-mail: oos@strazmiejska.waw.pl oraz właściwych Oddziałów Terenowych Straży Miejskiej

Zadzwoń do nas pod numer 986 numer

Co powinieneś wiedzieć?

Wszelkie uwagi w zakresie realizacji zapisów Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie m.st. Warszawy możesz zgłaszać pod bezpłatny numer interwencyjny 19 115 (www.warszawa19115.pl);

Na terenie Stolicy działają dwa Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych tzw. PSZOK-i:

- dla prawobrzeżnej Warszawy pod adresem ul. Płytowa 1 w Warszawie

- dla lewobrzeżnej Warszawy pod adresem ul. Zawodzie 16 w Warszawie

Na terenie Stolicy działają także Mobilne Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych tzw. MPSZOK – wykaz lokalizacji dla poszczególnych dzielnic na stronie Urzędu Miasta: www.czysta.um.warszawa.pl

Więcej informacji otrzymasz na stronie Urzędu Miasta.

Kontrolujący, na podstawie art. 379 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska jest uprawniony do:

- wstępu wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem przez całą dobę na teren nieruchomości, obiektu lub jego części, na których prowadzona jest działalność gospodarcza, a w godzinach od 6.00 do22.00 – na pozostały teren;

- przeprowadzania badań lub wykonywania innych niezbędnych czynności kontrolnych;

- żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osób w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego;

- żądania okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych mających związek z problematyką kontroli.

Kontrola obejmuje:

- zakres zbierania powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w Regulaminie;

- sposób pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych w sposób zgodny z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz przepisami odrębnymi oraz

- realizację innych obowiązków określonych w Regulaminie.

Funkcjonariuszowi w trakcie wykonywania czynności kontrolnych może towarzyszyć rzeczoznawca; kontrolujący musi posiadać upoważnienie Prezydenta m.st. Warszawy wydane na podstawie art. 379 ustawy Prawo ochrony środowiska; z każdej przeprowadzonej kontroli sporządzony zostanie protokół, którego kopię otrzymasz.

Oryginał protokołu kontroli, dotyczącego gospodarowania odpadami komunalnymi w zakresie określonym ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, przekazany zostanie do Biura Gospodarki Odpadami z siedzibą w Warszawie przy ul. Wierzbowej 9.

SANKCJE KARNE

Art. 225 § 1 Kodeksu karnego - Kto osobie uprawnionej do przeprowadzenia kontroli w zakresie ochrony środowiska lub osobie przybranej jej do pomocy udaremnia lub utrudnia wykonanie czynności służbowej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3 .

Art. 10 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - Kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1 - podlega karze grzywny.

Art. 10 ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - Karze określonej w ust. 2 podlega także ten, kto nie wykonuje obowiązków określonych w regulaminie.

Art. 334. Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r.poz. 1219, 1378,1565.) - Kto nie przestrzega ograniczeń, nakazów lub zakazów, określonych w uchwale sejmiku województwa przyjętej na podstawie art. 96, podlega karze grzywny. 

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz.1439.) Art. 10 ust.
- 2b. Kto wbrew obowiązkowi określonemu w art. 6m ust. 1 i 2 nie składa deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi podlega karze grzywny.
- 2c. Kto wbrew złożonej informacji, o której mowa w art. 6m ust. 1b pkt 7, nie posiada kompostownika przydomowego lub nie kompostuje w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne podlega karze grzywny.

Art. 171. Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 9 (. Dz.U. z 2020 r. poz.797, 875) - Kto prowadzi gospodarkę odpadami niezgodnie z nakazem określonym w art. 16 podlega karze aresztu albo grzywny. 

 

Logo Straż Miejska Warszawa

Telefon alarmowy

986


SMS interwencyjny

723 986 112

pasażerowie komunikacji miejskiej osoby z dysfunkcją słuchu

Logo kompanii reprezentacyjnej SM

krew4

Informacja


Zgodnie z Polityką Bezpieczeństwa Straży Miejskiej m. st. Warszawy dokumenty w wersji elektronicznej należy przesyłać w formatach DOC, JPG, TIFF, PDF. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednej wiadomości wysyłanej pocztą elektroniczną nie może przekroczyć 8 MB. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Współpracujemy