Deklaracja dostępności serwisu Straży Miejskiej m.st. Warszawy

Straż Miejska m.st. Warszawy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Straży Miejskiej m.st. Warszawy

Data publikacji strony internetowej: 2017-01-01.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019-08-13.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób niesłyszących. Napisy są dodawane sukcesywnie do starszych filmów.

Oświadczenie sporządzono dnia 2019-12-30. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pan Wiktor Tomoń, adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 723 986 192. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Deklaracja dostępności profilu Straży Miejskiej m.st. Warszawy w serwisie Twitter

Straż Miejska m.st. Warszawy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojego profilu w serwisie Twitter (dalej: profil @SMWarszawa), zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do treści zamieszczanych przez Straż Miejską m.st. Warszawy na profilu Twitter pod adresem: twitter.com/SMWarszawa.

Profil @SMWarszawa jest częściowo zgodny z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Na profilu @SMWarszawa znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób niesłyszących oraz zdjęcia niezawierające opisów dla osób niewidzących i niedowidzących. Dotyczy to filmów i zdjęć, które zostały zamieszczone w okresie nieobowiązywania w/w ustawy, a których edycja nie jest możliwe ze względu na ograniczenia serwisu Twitter.

Przeglądając profil @SMWarszawa w serwisie można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-09-21.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data publikacji profilu: 2018-11-19.

Data ostatniej dużej aktualizacji: nie dotyczy

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością profilu @SMWarszawa w serwisie Twitter prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pan Marcin Jedliński, adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (+48) 22 598 60 84. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności.

Deklaracja dostępności kanału Straży Miejskiej m.st. Warszawy w serwisie Youtube

Straż Miejska m.st. Warszawy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojego kanału w serwisie Youtube (dalej: kanał SMWarszawa), zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do treści publikowanych przez Straż Miejską m.st. Warszawy z wykorzystaniem kanału SMWarszawa

Kanał SMWarszawa jest częściowo zgodny z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Na kanale SMWarszawa znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób niesłyszących. Dotyczy to filmów, które zostały zamieszczone w okresie nieobowiązywania w/w ustawy. Napisy do starszych filmów są dodawane sukcesywnie.

Przeglądając kanał SMWarszawa w serwisie Youtube można korzystać ze standardowych skrótów klawiszowych.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-09-21.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data publikacji profilu: 2017-06-29.

Data ostatniej dużej aktualizacji: nie dotyczy

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością kanału SMWarszawa w serwisie Youtube prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pan Wiktor Tomoń, adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (+48) 723 986 192. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności.

Dostępność architektoniczna

Straż Miejska m.st. Warszawy, ul. Młynarska 43/45, 01-170 Warszawa

Do budynku prowadzi wejście od ul. Młynarskiej. Do wejścia prowadzą schody. Przy schodach do wejścia znajduje się podjazd dla wózków. Dla gości przeznaczone jest parking, znajdujący się na tyłach budynku.

Portiernia znajduje się na parterze po prawej stronie od wejścia. Dalsze przejście zabezpieczone jest bramkami, przez które może przejechać osoba na wózku.

Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na piętrach. Do korytarzy na piętrach prowadzą schody i windy.

W budynku na parterze po lewej stronie od wejścia głównego jest toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Na parkingu dla gości wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i niektórych jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a z wyjątkiem wind ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.