Zadania Referatu ds. Ekologicznych: 

    • podejmowanie działań na rzecz ochrony zwierząt, w tym działań mających na celu zapobieganie ich bezdomności, egzekwowanie obowiązku humanitarnego ich traktowania, przeciwdziałanie zagrożeniom dla życia i zdrowia ludzi w związku z utrzymywaniem zwierząt domowych i wolno żyjących;
    • współdziałanie przy usuwaniu skutków anomalii pogodowych;
    • współpraca z terenowymiorganami administracji państwowej, samorządowej i organizacjami społecznymi, zajmującymi się ochroną praw zwierząt;
    • realizacja bieżących interwencji zleconych przez Wydział Centralne Stanowisko Kierowania w zakresie ochrony praw zwierząt.