Straż Miejska m. st Warszawy

Przejdź do głównej treśći

Czcionka

Wysoki kontrast

Widok

Menu górne

Do zadań Referatu Planowania Budżetowego, Sprawozdawczości oraz Rozliczania Mandatów Karnych należy w szczególności:
1) sporządzanie, w oparciu o materiały przedłożone przez komórki merytoryczne projektów planów finansowych dochodów i wydatków Straży Miejskiej wraz z ich uzasadnieniami oraz projektów planów zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń;
2) koordynowanie i monitorowanie opracowywania projektów rocznych i wieloletnich planów inwestycyjnych oraz planów rzeczowo-finansowych we współpracy z komórkami merytorycznymi;
3) sporządzanie wniosków w sprawie zmian planów wydatków budżetowych oraz przedkładanie skorygowanego planu finansowego Straży Miejskiej do właściwego w zakresie planowania budżetowego biura w Urzędzie m.st. Warszawy;
4) prowadzenie ewidencji w zakresie planu finansowego;
5) bieżąca analiza wykonania dochodów i wydatków budżetowych Straży Miejskiej;
6) kontrolowanie stopnia wykonania planu finansowego, w tym analizowanie zaangażowania wydatków, informowanie o zagrożeniach przekroczenia lub niewykonania planu finansowego, w całości i poszczególnych paragrafach;
7) weryfikacja przygotowanych przez komórki merytoryczne projektów umów przedkładanych do Głównego Księgowego w celu udzielenia kontrasygnaty,
8) rozliczanie przedkładanych dokumentów z tytułu podróży służbowych;
9) sporządzanie sprawozdań finansowych zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości i wytycznymi Urzędu m.st. Warszawy;
10) sporządzanie sprawozdań budżetowych zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych wraz z rozporządzeniami dotyczącymi sprawozdawczości budżetowej;
11) sporządzanie innych sprawozdań i informacji, w tym statystycznych;
12) prowadzenie gospodarki drukami ścisłego zarachowania, w tym przechowywanie, ewidencjonowanie i kontrola ich wykorzystania;
13) pobieranie od właściwego organu formularzy mandatu karnego oraz „e-mandatów” generowanych przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego oraz prowadzenie rozliczeń z urzędem w zakresie ich wykorzystania;
14) wydawanie formularzy mandatu karnego i numerów e-mandatów uprawnionym strażnikom miejskim oraz rozliczanie strażników z otrzymanych formularzy
i numerów;
15) uzgadnianie gotówki wpłaconej do kasy z tytułu wystawionych mandatów karnych gotówkowych z kwotami wynikającymi z formularzy mandatu karnego;
16) sporządzanie sprawozdań i raportów w zakresie mandatów karnych;
17) koordynacja przepływu korespondencji pomiędzy komórkami organizacyjnymi Straży Miejskiej a jednostkami zewnętrznymi w zakresie mandatów karnych;
18) obsługa merytoryczna systemu informatycznego „STRAŻNIK”;
19) aktualizacja Instrukcji nakładania, ewidencjonowania i rozliczania mandatów karnych w Straży Miejskiej m.st. Warszawy w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami.
20) nadzór i weryfikacja terminowości wprowadzania mandatów karnych do systemu „STRAŻNIK”.

Logo Straż Miejska Warszawa

Telefon alarmowy

986


SMS interwencyjny

723 986 112

pasażerowie komunikacji miejskiej osoby z dysfunkcją słuchu

Informacja


Zgodnie z Polityką Bezpieczeństwa Straży Miejskiej m. st. Warszawy dokumenty w wersji elektronicznej należy przesyłać w formatach DOC, JPG, TIFF, PDF. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednej wiadomości wysyłanej pocztą elektroniczną nie może przekroczyć 8 MB. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Współpracujemy