Straż Miejska m. st Warszawy

Przejdź do głównej treśći

Czcionka

Wysoki kontrast

Widok

Menu górne

Do zadań Referatu Planowania Budżetowego oraz Rozliczania Mandatów Karnych należy w szczególności:
1) sporządzanie, w oparciu o materiały przedłożone przez komórki merytoryczne projektów planów finansowych dochodów i wydatków Straży Miejskiej wraz z ich uzasadnieniami oraz projektów planów zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń;
2) koordynowanie i monitorowanie opracowywania projektów rocznych i wieloletnich planów inwestycyjnych oraz planów rzeczowo-finansowych we współpracy z komórkami merytorycznymi;
3) sporządzanie wniosków w sprawie zmian planów wydatków budżetowych oraz przedkładanie skorygowanego planu finansowego Straży Miejskiej do właściwego w zakresie planowania budżetowego biura w Urzędzie m.st. Warszawy;
4) prowadzenie ewidencji w zakresie planu finansowego;
5) bieżąca analiza wykonania dochodów i wydatków budżetowych Straży Miejskiej;
6) prowadzenie ewidencji prawnego zaangażowania środków na wydatki, w tym zawartych umów roku budżetowego i lat następnych, zgodnie z limitami określonymi w budżecie i wieloletniej prognozie finansowej oraz jego bieżąca kontrola, jak również prognozowanie środków na wydatki zapewniające płynność finansową;
7) kontrolowanie stopnia wykonania planu finansowego, w tym analizowanie zaangażowania wydatków, informowanie o zagrożeniach przekroczenia lub niewykonania planu finansowego, w całości i poszczególnych paragrafach;
8) weryfikacja przygotowanych przez komórki merytoryczne projektów umów przedkładanych do Głównego Księgowego w celu udzielenia kontrasygnaty;
9) rozliczanie przedkładanych dokumentów z tytułu podróży służbowych;
10) sporządzanie raportów, informacji i sprawozdań innych niż zastrzeżone dla innych referatów w Wydziale, w tym sporządzanie sprawozdań statystycznych;
11) prowadzenie gospodarki drukami ścisłego zarachowania, w tym przechowywanie, ewidencjonowanie i kontrola ich wykorzystania;
12) pobieranie od właściwego organu formularzy mandatu karnego oraz „e-mandatów” generowanych przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego oraz prowadzenie rozliczeń z urzędem w zakresie ich wykorzystania;
13) wydawanie formularzy mandatu karnego i numerów e-mandatów uprawnionym strażnikom miejskim oraz rozliczanie strażników z otrzymanych formularzy i numerów;
14) uzgadnianie gotówki wpłaconej do kasy z tytułu wystawionych mandatów karnych gotówkowych z kwotami wynikającymi z formularzy mandatu karnego;
15) sporządzanie sprawozdań i raportów w zakresie mandatów karnych;
16) koordynacja przepływu korespondencji pomiędzy komórkami organizacyjnymi Straży Miejskiej a jednostkami zewnętrznymi w zakresie mandatów karnych;
17) obsługa merytoryczna systemu informatycznego „STRAŻNIK”;
18) aktualizacja Instrukcji nakładania, ewidencjonowania i rozliczania mandatów karnych w Straży Miejskiej m.st. Warszawy w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami;
19) nadzór i weryfikacja terminowości wprowadzania mandatów karnych do systemu „STRAŻNIK”.

Logo Straż Miejska Warszawa

Telefon alarmowy

986


SMS interwencyjny

723 986 112

pasażerowie komunikacji miejskiej osoby z dysfunkcją słuchu

Logo kompanii reprezentacyjnej SM

krew4

Informacja


Zgodnie z Polityką Bezpieczeństwa Straży Miejskiej m. st. Warszawy dokumenty w wersji elektronicznej należy przesyłać w formatach DOC, JPG, TIFF, PDF. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednej wiadomości wysyłanej pocztą elektroniczną nie może przekroczyć 8 MB. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Współpracujemy