Do zadań Administratora Bezpieczeństwa Systemów Informatycznych należy w szczególności:

 

  • wykonywanie funkcji nadzoru i monitorowania stanów bieżących procesów administratorskich w systemach teleinformatycznych, jak też nad stanowiskami dostępowymi w Straży Miejskiej, przy pomocy których ma ona dostęp do zbiorów danych na podstawie odrębnych decyzji i porozumień, a których administratorem danych jest Komendant;
  • sprawowanie nadzoru nad prawidłowym stosowaniem środków ochrony fizycznej, sprzętowej i programowej, mających na celu zachowanie poufności, integralności i rozliczalności danych osobowych w systemach teleinformatycznych Straży Miejskiej;
  • analiza raportów zdarzeń związanych z naruszeniem bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych Straży Miejskiej otrzymywanych od administratorów systemów i użytkowników oraz przedstawianie przełożonym propozycji działań zaradczych;
  • współdziałanie z administratorem sieci WAN/LAN w zakresie monitorowania i utrzymania poziomu bezpieczeństwa przetwarzanych zasobów danych w systemach teleinformatycznych Straży Miejskiej;
  • przygotowywanie procedur bezpieczeństwa i standardów zabezpieczeń, aktualizacja i ich wdrażanie po zatwierdzeniu przez przełożonego;
  • uczestnictwo w prowadzonych kontrolach systemów teleinformatycznych Straży Miejskiej przez uprawnione instytucje nadrzędne;
  • przygotowywanie projektów dokumentów i procedur związanych z incydentami bezpieczeństwa;
  • opracowywanie okresowych ocen stanu bezpieczeństwa systemów i przygotowywanie sprawozdań;
  • współpraca z podmiotami zewnętrznymi w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego.