Zadania  Referatu ds. Pojazdów:

  • ujawnianie pojazdów bez tablic rejestracyjnych i takich, których stan wskazuje na to, że nie są używane, prowadzenie ewidencji tych pojazdów, ustalanie potrzeby ich usunięcia oraz ustalanie właścicieli lub posiadaczy pojazdów, o ile wynika to z potrzeby podjęcia czynności sprawdzających;
  • wydawanie dyspozycji usunięcia pojazdów bez tablic rejestracyjnych i takich, których stan wskazuje na to, że nie są używane w sytuacjach, gdy ich właściciele lub użytkownicy nie doprowadzą pojazdów do stanu ich używalności lub ich stan wskazywał będzie na stwarzanie zagrożenia bezpieczeństwa osób, a także sporządzanie dokumentacji tych pojazdów oraz egzekwowanie ich usunięcia przez podmioty zobowiązane do tego prawem;
  • przekazywanie do Zarządu Dróg Miejskich dyspozycji usunięcia pojazdów bez tablic rejestracyjnych i takich, których stan wskazuje na to, że nie są używane;
  • współpraca z właściwymi jednostkami miejskimi w sprawach usuwanych pojazdów;
  • prowadzenie ewidencji otrzymanych z oddziałów terenowych zestawień z wydanymi:

1. dyspozycjami usunięcia pojazdów;
2. zezwoleniami na odbiór pojazdów,

  • gromadzenie otrzymanych z oddziałów terenowych i przekazywanie do Zarządu Dróg Miejskich:

1. dyspozycji usunięcia pojazdów, w tym także notatek z procedury odstąpienia od usunięcia pojazdów,
2. dokumentacji powstałej w związku z nieodebraniem pojazdu w terminie;

  • przesyłanie do Zarządu Dróg Miejskich drogą elektroniczną zbiorczych zestawień wydanych:

1. dyspozycji usunięcia pojazdów,
2. zezwoleń na odbiór pojazdów;

  • prowadzenie ewidencji wydanych dyspozycji usunięcia pojazdu w sprawach, w których odstąpiono od usunięcia.