Zadania Oddziału Ochrony Środowiska:

 

 

   Do zadań Oddziału Ochrony Środowiska należy w szczególności prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska na obszarze m.st. Warszawy, w tym współpraca z jednostkami i komórkami organizacyjnymi Urzędu m.st. Warszawy i innymi podmiotami odpowiedzialnymi za ochronę środowiska, a także podejmowanie działań mających na celu zapobieganie naruszeniom przepisów dotyczących czystości i porządku w zakresie ochrony środowiska i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi.

 

     W celu realizacji ww. zadań w strukturze Oddziału Ochrony Środowiska znajdują się merytoryczne komórki organizacyjne:

  •  Referat ds. Ekologicznych
  •  Referat ds. Pojazdów
  •  Referat ds. Kontroli Środowiska 

 

Kierownictwo OOŚ:

Krzysztof Kosiński 
Naczelnik Oddziału

Tomasz Kowalski 
Zastępca Naczelnika Oddziału

 

Siedziba OOŚ mieści się w budynku przy ul. Sołtyka 8/10

Sekretariat :
Tel. 22 696 80 35

 

Dyżury dla mieszkańców:
W sprawach skarg i wniosków Naczelnicy Oddziału przyjmują interesantów w każdą środę w godz. 15.00 – 18.00 w siedzibie OOŚ przy ul. Sołtyka 8/10 , I piętro, pok. 103.

 

Indeks Jakości Powietrza

Informacja o przypadkach wścieklizny na terenie województwa 2021