Do zadań Referatu Łączności należy w szczególności:

 

 • konfiguracja, utrzymanie i eksploatacja sieci i systemów telekomunikacyjnych, radiokomunikacyjnych, lokalizacji, rejestratorów rozmów oraz monitoringu użytkowanych w Straży Miejskiej;
 • sprawowanie nadzoru nad prawidłowością wykorzystania dostępu do zasobów sieci telekomunikacyjnych wewnętrznych i publicznych, w tym sieci dostępowych do systemu Źródło i CEPiK oraz dostępności oferowanych usług (SLA) dostarczanych przez inne podmioty i przedsiębiorców telekomunikacyjnych na podstawie odrębnych umów i porozumień oraz nad systemami radiokomunikacyjnymi użytkowanymi w Straży Miejskiej;
 • zapewnienie realizacji określonych w Straży Miejskiej warunków bezpieczeństwa i ochrony danych dla sieci i systemów telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych;
 • realizacja zadań związanych z zamawianiem oraz wdrażaniem systemów telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych, urządzeń i technologii na potrzeby Straży Miejskiej;
 • realizacja bieżących napraw sprzętu telekomunikacyjnego i radiokomunikacyjnego i innych elementów infrastruktury Straży Miejskiej nadzorowanych przez referat oraz nadzór nad podmiotami zewnętrznymi realizującymi to zadanie dla Straży Miejskiej zgodnie z zawartymi umowami;
 • zarządzanie przyznanymi Straży Miejskiej częstotliwościami radiowymi wykorzystywanymi w pracy urządzeń radiokomunikacyjnych;
 • obsługa pracowników w zakresie wydawania i eksploatacji służbowych telefonów komórkowych oraz rozliczeń bilingowych;
 • utrzymywanie w sprawności środowisk pracy operatorów sieci radiokomunikacyjnych i telekomunikacyjnych;
 • realizacja i aktualizacja procedur eksploatacyjnych, procedur awaryjnych oraz planów ciągłości działania Straży Miejskiej;
 • udział w komisjach przetargowych, przygotowywanie dokumentów i danych niezbędnych do wszczęcia postępowania o udzielanie zamówienia publicznego zgodnie z obowiązującymi w Straży Miejskiej procedurami, z zakresu zadań realizowanych przez referat;
 • realizowanie zaleceń wynikających z przeprowadzonych kontroli i audytów z zakresu zadań realizowanych przez referat.