Straż Miejska m. st Warszawy

Przejdź do głównej treśći

Czcionka

Wysoki kontrast

Widok

Menu górne

Projekt jest dofinansowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021 – 2027, Działanie 2.1 – Efektywność energetyczna

Tytuł projektu: „Zakup specjalistycznego sprzętu do kontroli jakości powietrza na terenie m.st. Warszawy”
Wartość projektu: 842 720,00 zł
Wydatki kwalifikowalne: 837 720,00 zł
Wartość dofinansowania: 418 860,00 zł
Beneficjent: Miasto Stołeczne Warszawa
Jednostka realizująca projekt: Straż Miejska m.st. Warszawy
Okres realizacji projektu: 01.01-31.12.2024 r.
Przedmiotem projektu jest zakup mobilnego laboratorium z napędem elektrycznym wraz z pełnym wyposażeniem potrzebnym do badania jakości powietrza oraz przeprowadzenie kampanii edukacyjnej mającej na celu zwiększenie świadomości społeczności lokalnej (w tym dzieci i młodzieży) nt. szkodliwości zanieczyszczeń w przyziemnej warstwie atmosfery, w tym także zagadnień dotyczących szkodliwości spalania odpadów w paleniskach domowych.
Projekt będzie realizowany na terenie m.st. Warszawy, gdzie występują obszary przekroczeń dopuszczalnego pyłu zawieszonego. Celem projektu jest więc łagodzenie zmian klimatu poprzez poprawę jakości powietrza oraz redukcję zniszczeń w przyziemnej warstwie atmosfery na terenie m.st. Warszawy. Projekt przyczyni się do zmniejszenia emisji pyłów do atmosfery na terenie aglomeracji warszawskiej oraz dbałości o stan środowiska naturalnego.
Ważne jest monitorowanie stanu jakości powietrza, kontrolowanie źródeł zanieczyszczeń i szybkie reagowanie na wszelkie nieprawidłowości, dlatego nowy sprzęt, w który zostanie wyposażona Straż Miejska m.st. Warszawy jest niezbędny do skutecznego eliminowania źródeł zanieczyszczeń atmosfery na terenie miasta.
Efektem projektu będzie poprawa jakości powietrza na terenie miasta dzięki skuteczniejszej kontroli i eliminacji źródeł zanieczyszczeń oraz odpowiedniej edukacji mieszkańców.
Z zakupionego sprzętu skorzystają funkcjonariusze Straży Miejskiej m.st. Warszawy w ramach swojej działalności z zakresu ochrony środowiska, natomiast docelowo z efektów projektu skorzystają również wszyscy mieszkańcy miasta oraz osoby przyjeżdżające do Warszawy.
Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana 12.03.2024 r.
#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Logo Funduszy UE

 

Logo Straż Miejska Warszawa

Telefon alarmowy

986


SMS interwencyjny

723 986 112

pasażerowie komunikacji miejskiej osoby z dysfunkcją słuchu

Logo kompanii reprezentacyjnej SM

krew4

Informacja


Zgodnie z Polityką Bezpieczeństwa Straży Miejskiej m. st. Warszawy dokumenty w wersji elektronicznej należy przesyłać w formatach DOC, JPG, TIFF, PDF. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednej wiadomości wysyłanej pocztą elektroniczną nie może przekroczyć 8 MB. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Współpracujemy