posesja 180Składowane samochody-wraki, spalane tworzywa sztuczne, brak umowy na wywóz nieczystości ciekłych – takie nieprawidłowości ujawnili strażnicy miejscy na jednej z posesji na Pradze Południe.


W środę 12.08. patrol straży miejskiej z Referatu do spraw Kontroli Środowiska podjął czynności kontrolne w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi. Na jednej z posesji na Pradze Południe potwierdził wiele nieprawidłowości.
W piecu grzewczym spalane były tworzywa sztuczne i inne odpady komunalne. W wyniku dalszych działań kontrolnych na tyłach posesji zlokalizowano sześć pojazdów, których stan techniczny wskazywał, że są wrakami. Z godnie z przepisami posiadacz odpadów jest zobowiązany do ich niezwłocznego usunięcia z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania. Stwierdzono ponadto brak umowy na wywóz nieczystości ciekłych. Za powyższe naruszenia właściciel nieruchomości został ukarany mandatem. Sporządzono protokół i wyznaczono termin rekontroli posesji.

  • posesja_1
  • posesja_2
  • posesja_3
  • posesja_4
  • posesja_5
  • posesja_6
  • posesja_7