wrak 180W tym półroczu, w wyniku działań strażników miejskich, z warszawskich dróg zniknęło blisko dwa tysiące wraków, w tym blisko pół tysiąca zostało usuniętych przez właścicieli.

Oczyszczanie warszawskich dróg z nieużywanych, zdezelowanych pojazdów to jeden z priorytetów Straży Miejskiej m.st. Warszawy. Strażnicy dokładają wszelkich starań, aby wraki jak najkrócej zajmowały miejsca, na których zostały pozostawione. Kiedy znikają, uwalniane są miejsca parkingowe, a wraki przestają zagrażać środowisku i szpecić otoczenie. Strażnicy zawsze działają zgodnie z literą prawa i dlatego nie każdy „wrak”, który znajduje się w przestrzeni miejskiej, może zostać usunięty.

Dlaczego tak jest?

W celu podjęcia działań dotyczących usunięcia pojazdu, tzw. "wraku”, ma zastosowanie Ustawa Prawo o ruchu drogowym: artykuł 50a ustęp 1 wskazuje, że „pojazd pozostawiony bez tablic rejestracyjnych lub pojazd, którego stan wskazuje na to, że nie jest używany, może zostać usunięty z drogi przez straż gminną lub policję na koszt właściciela lub posiadacza”.
Istotnym zapisem wymienionej ustawy jest art. 1 ust. 1 pkt 1, który określa zakres jej obowiązywania. Wynika z niego, że przepisy zawarte w ustawie stosuje się na drogach publicznych, w strefach zamieszkania oraz w strefach ruchu. W związku z tym w innych miejscach, takich jak drogi wewnętrzne, tereny spółdzielcze lub prywatne oraz inne miejsca niebędące drogami publicznymi, artykuł 50a nie może być zastosowany, o ile pozostawiony w takim miejscu pojazd nie zagraża bezpieczeństwu osób. Wynika to z art. 1 ust.2 pkt 1 Kodeksu. Katalog tych miejsc (dróg wewnętrznych) wskazany jest w art. 8 ust 1 ustawy z dn. z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych.
Zgodnie z definicją zawartą w Ustawie o drogach publicznych drogi wewnętrzne to: drogi rowerowe, parkingi oraz place przeznaczone do ruchu pojazdów, niezaliczone do żadnej z kategorii dróg publicznych i niezlokalizowane w pasie drogowym tych dróg. Są to najczęściej drogi osiedlowe, dojazdowe do posesji oraz ewakuacyjne, mogą nimi być drogi utworzone na podwórkach.
Aby na takiej drodze wydać dyspozycję usunięcia pojazdu, musi on stwarzać realne zagrożenie dla bezpieczeństwa osób. Na pewno takim zagrożeniem nie będzie brud na pojeździe, brak powietrza w kołach, korozja lub rosnąca wokół pojazdu roślinność.
Mieszkańcy, zgłaszając pojazd, który stoi poza drogą publiczną, nie ma tablic rejestracyjnych lub jego stan wskazuje na nieużytkowanie, chcą, aby funkcjonariusze wydali dyspozycję jego usunięcia. Jednak w takich przypadkach działanie strażników miejskich byłoby bezpodstawne.
Wiele do zrobienia w tym zakresie mają zarządcy lub właściciele dróg wewnętrznych, które nie mają żadnej organizacji ruchu. Dopiero objęcie drogi wewnętrznej strefą zamieszkania lub strefą ruchu pozwala strażnikom na zastosowanie ww. art. 50a, jednak utworzenie organizacji ruchu na drogach wewnętrznych to zadanie administratorów tych dróg. Dlatego apelujemy do zarządców o rozważenie możliwości korzystania z przysługujących im uprawnień do tworzenia jak najbardziej korzystnych dla mieszkańców organizacji ruchu na drogach wewnętrznych.

  • wrak_1
  • wrak_2
  • wrak_3
  • wrak_4
  • wrak_5