Straż Miejska m. st Warszawy

Przejdź do głównej treśći

Czcionka

Wysoki kontrast

Widok

Menu górne

 tarcza straz miejska kolor cmyk

 

 

Oferta programowa

Straży Miejskiej m.st. Warszawy

na rok szkolny 2023/2024

Referat Profilaktyki

Straż Miejska m.st. Warszawy

01-170 Warszawa, ul. Młynarska 43/45

tel.(22) 5986031; 5986032

fax. (22) 5986025

profilaktyka@strazmiejska.waw.pl

www.strazmiejska.waw.pl

Założenia oferty programowej

 Działalność edukacyjna i informacyjna realizowana przez Straż Miejską m.st. Warszawy obejmuje zasadnicze cele profilaktyki uniwersalnej: promocję zdrowego stylu życia oraz minimalizację zachowań ryzykownych. Zajęcia edukacyjne w ramach n/w programów realizowane są w bieżącym roku szkolnym (wrzesień 2023 – czerwiec 2024).

Odbiorcy:

Dzieci i młodzież
Programy przygotowane przez Straż Miejską m.st. Warszawy adresowane są przede wszystkim do dzieci i młodzieży szkolnej. Podstawą doboru treści i metodyki poszczególnych programów jest wiek odbiorców, poziom wiedzy oraz stopień ich rozwoju poznawczego.

Nauczyciele
Konsultacje dla nauczycieli przygotowujących uczniów do egzaminów na kartę rowerową - „Karta rowerowa bez tajemnic”. Aspekty prawne regulujące uzyskanie karty rowerowej, informacje oraz wskazówki dotyczące zasad przeprowadzania egzaminów teoretycznych i praktycznych.

Ocena realizacji programów profilaktycznych

Bieżąca realizacja programów profilaktycznych podlega ocenie przez pedagoga szkolnego oraz wymianie spostrzeżeń pomiędzy kadrą pedagogiczną a prowadzącymi zajęcia strażnikami miejskimi
w zakresie treści i formy realizowanych zajęć.
Koordynator ds. profilaktyki prowadzi dokumentację realizowanych zajęć w formie tzw. kart klas/grup/, na których odnotowuje termin, temat zajęć oraz informacje dotyczące pracy uczestników na zajęciach Zrealizowane zajęcia potwierdzane są w karcie pieczatką i podpisem osoby upoważnionej ze strony placówki oświatowej.

Udział placówek oświatowych w programach

Po zapoznaniu się z ofertą programową Straży Miejskiej m.st. Warszawy, dyrektor szkoły, pedagog szkolny lub nauczyciel upoważniony zgłasza chęć współpracy ze Strażą w zakresie wybranych programów poprzez wypełnienie adekwatnej karty zgłoszenia umieszczonej na końcu oferty i przesłania jej na podany email, faks lub adres pocztowy.
Realizacja poszczególnych programów zawartych w ofercie odbywa się we współpracy koordynatora ds. profilaktyki z dyrekcją, pedagogiem szkolnym lub nauczycielem i polega na ustaleniu terminu, formy
i przebiegu zajęć.
Pedagog, przed rozpoczęciem zajęć prowadzonych przez strażników, ma obowiązek zapoznać się
z materiałami na podstawie których zajęcia te są prowadzone (wgląd do scenariuszy zajęć, obejrzenie materiałów filmowych, rozmowa z prowadzącym nt. zakresu tematycznego zajęć itp.).

Tematy zajęć:

Zajęcia dla dzieci z grup 5-latków w przedszkolach

„Strażnik miejski przyjacielem dzieci”. Zapoznanie z zadaniami Straży Miejskiej, nauka powiadamiania i proszenia o pomoc w sytuacji poczucia zagrożenia.
1 godzina lekcyjna dla grupy.
Realizacja: wrzesień 2023 – czerwiec 2024.

Zajęcia dla dzieci z klas 0 realizujących obowiązek szkolny w przedszkolach i szkołach podstawowych

„Zasady dobrej zabawy”. Wspólne ustalanie i ćwiczenie zasad dobrej zabawy polegające na przestrzeganiu reguł obowiązujących w danej grze; sprzyjające rozwijaniu własnych i nabywaniu nowych umiejętności, współpracy w grupie, komunikowania się z innymi.
„Umiem wezwać pomoc”. Zasady powiadamiania służb i osób dorosłych w sytuacji zagrożenia.
1 godzina lekcyjna dla klasy – jeden temat do wyboru.
Realizacja: wrzesień 2023 – czerwiec 2024.

Zajęcia dla uczniów I klas szkół podstawowych

„Spotkanie z nieznajomym”. Zasady bezpiecznego zachowania się w kontaktach z osobami nieznajomymi.
1 godzina lekcyjna dla każdej klasy.
Realizacja: wrzesień 2023 – czerwiec 2024.

Zajęcia dla uczniów II klas szkół podstawowych

„Bezpieczna droga do szkoły”. Zasady bezpiecznego poruszania się pieszego po drodze.
1 godzina lekcyjna dla klasy.
Realizacja: wrzesień 2023 – czerwiec 2024.

Zajęcia dla uczniów II klas szkół podstawowych

„Wiem co czuję - lepiej świat rozumiem”. Rozpoznawanie i nazywanie emocji swoich oraz innych osób, przybliżenie dzieciom wartości wynikających z poznania i zrozumienia własnych stanów emocjonalnych oraz uczuć innych osób; wyrażania ich i reagowania na nie w akceptowany społecznie sposób.
1 godzina lekcyjna dla klasy.
Realizacja: wrzesień 2023 – czerwiec 2024.

Zajęcia dla uczniów III klas szkół podstawowych

„Jestem przyjacielem zwierząt”. Prawa zwierząt, postępowanie wobec zwierząt wolnożyjących, obowiązki właścicieli zwierząt.
1 godzina lekcyjna dla klasy.
Realizacja: wrzesień 2023 – czerwiec 2024.

Zajęcia dla uczniów III klas szkół podstawowych

„Muzyczna lekcja Warszawy”. Spotkanie z hejnalistą ze Straży Miejskiej m.st. Warszawy, historia powstania oraz muzyczna prezentacja hejnału Warszawskiego, Hymnu Polski oraz innych znanych melodii na trąbce, zagadki muzyczne.
Uwaga! Zapotrzebowanie na realizację Muzycznych lekcji przyjmujemy i realizujemy według kolejności zgłoszeń.
1 godzina lekcyjna dla klasy.
Realizacja: wrzesień 2023 – czerwiec 2024.

Zajęcia dla uczniów IV i V klas szkół podstawowych (lub grup uczniów z pozostałych klas) przygotowujących się do egzaminów na kartę rowerową

„Rowerowy ruch drogowy”.
I. Zajęcia teoretyczne - przepisy drogowe i zasady bezpiecznego poruszania się rowerem.
1 – 3 godziny lekcyjne dla klasy realizowane w odstępie czasowym.
Realizacja: wrzesień 2023 – marzec 2024.
II. Zajęcia praktyczne - pomoc przy egzaminach na kartę rowerową na terenie szkoły oraz na terenie stacjonarnego Miasteczka Ruchu Drogowego przy ul. Sołtyka 8/10.
Realizacja: wrzesień – październik 2023 oraz marzec – czerwiec 2024.

Zajęcia dla uczniów V klas szkół podstawowych

„Komunikacja bez przemocy”. Kształtowanie umiejętności komunikowania się z innymi zgodnie z normami społecznymi w przestrzeni wirtualnej oraz w świecie realnym, konstruktywne sposoby radzenia sobie w sytuacjach agresji i przemocy rówieśniczej poprzez ćwiczenie wybranych umiejętności społecznych.
2 godziny lekcyjne dla klasy.
Realizacja: wrzesień 2023 – czerwiec 2024.

Zajęcia dla uczniów VII klas szkół podstawowych

„Wiem – pomagam - ratuję”. Zapoznanie z podstawowymi zasadami udzielania pierwszej pomocy oraz właściwego informowania służb ratunkowych, ćwiczenia praktyczne na fantomach, postępowanie ratunkowe w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia.
1-2 godziny lekcyjne dla klasy
Realizacja: wrzesień 2023 – czerwiec 2024.

Zajęcia dla uczniów VII klas szkół podstawowych

„Odpowiedzialność prawna nieletnich”. Odpowiedzialność w kontekście przepisów ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich.
1 godzina lekcyjna dla klasy.
Realizacja: wrzesień 2023 – czerwiec 2024.

Zajęcia dla uczniów I klas szkół ponadpodstawowych

„Odpowiedzialność prawna nieletnich”. Odpowiedzialność, uprawnienia, obowiązki w świetle obowiązujących przepisów prawa.
1 godzina lekcyjna dla klasy.
Realizacja: wrzesień 2023 – czerwiec 2024.

Teatr na Straży - interaktywny teatr profilaktyczny

1. Spektakl edukacyjny pt. „Florka, która pogodziła serce z rozumem”.

Zapraszamy na trzecią edycję przygód Florki, która tym razem poszukuje odpowiedzi na pytanie „Jak obronić kogoś, komu dzieje się krzywda?”. Spektakl ma na celu uwrażliwienie młodych widzów na problemy i trudną sytuację osób doświadczających przemocy, rozwijanie umiejętności identyfikowania objawów przemocy rówieśniczej i własciwego reagowania na nią z pozycji świadka zdarzenia, poszukiwanie konstruktywnych sposobów przeciwdziałaniu zjawisku przemocy w klasie, zwiekszenie wrażliwości na krzywdę innych, kształtowanie postawy empatii a tym samym budowanie wzajemnego zaufania, otwarcia i tolerancji.

Projekt dla uczniów III klas szkół podstawowych. Przewidywany czas trwania spektaklu: do 60 min.
Do udziału w spektaklu zostanie zaproszonych 40 pierwszych szkół, które w terminie wyznaczonym w ofercie złożą zapotrzebowanie na realizację spektaklu. Pozostałe szkoły zostaną wpisane na listę rezerwową.
Miejsce: wybrane ośrodki kultury na poszczególnych dzielnicach Warszawy (dojazd uczniów na miejsce we własnym zakresie).
O wyznaczonym terminie spektaklu oraz miejscu jego realizacji dla danej szkoły tj. możliwie najbliższym ośrodku kultury, szkoły będą informowane na bieżąco z ok. dwutygodniowym wyprzedzeniem (w przypadku szkół z listy rezerwowej termin informowania może być krótszy).
Realizacja: październik 2023 – czerwiec 2024.

2. Spektakl prowadzony metodą Teatru Forum pt. „Bądź szczęśliwa”.

Tematyka spektaklu związana jest z komunikacją w przestrzeni społecznej internetu w środowisku młodzieży; podejmowanie zachowań ryzykownych i związanych z tym zagrożeń.
Celem Teatru Forum jest aktywizacja uczniów poprzez szukanie rozwiązań problemów społecznych
i rówieśniczych. Uczniowie podczas spektaklu mają możliwość wejść w rolę fikcyjnego bohatera. Daje im to możliwość konfrontowania się z własnymi trudnościami i podjęcia prób rozwiązania sytuacji konfliktowych i ryzykownych. Spektakl Teatru Forum służy rozwojowi umiejętności społecznych uczniów oraz zmniejszeniu zasięgu zachowań ryzykownych. Forma spektaklu różni się od tradycyjnego teatru tym, że nie ma zakończenia tylko daje możliwość dokonania zmiany i zakończenia przedstawienia poprzez interwencje w których uczestniczy uczeń - aktor. Podczas interwencji uczeń ma możliwość podjęcia decyzji samodzielnie na scenie jak też przyjrzenia się sobie i innym.

Projekt dla uczniów I klas szkół ponadpodstawowych. Przewidywany czas trwania spektaklu: do 120 min. Jeden spektakl jest realizowany z udziałem dwóch - trzech klas (lub grupy 40 - 80 uczniów) zgłoszonych z danej szkoły. Każda szkoła ma możliwość uczestniczenia tylko w jednym spektaklu.
Do udziału w spektaklu zostanie zaproszonych 20 pierwszych szkół, które w terminie wyznaczonym
w ofercie złożą zapotrzebowanie na realizację spektaklu. Pozostałe szkoły zostaną wpisane na listę rezerwową.
Miejsce: wybrane ośrodki kultury na poszczególnych dzielnicach Warszawy (dojazd uczniów na miejsce we własnym zakresie). O wyznaczonym terminie spektaklu oraz miejscu jego realizacji dla danej szkoły tj. najbliższym ośrodku kultury, szkoły będą informowane na bieżąco z ok. dwutygodniowym wyprzedzeniem (w przypadku szkół z listy rezerwowej termin informowania może być krótszy).
Realizacja: październik 2023 – czerwiec 2024.

Uwaga! Realizacja spektakli jest uzależniona od dostępności domów kultury na terenie
m. st. Warszawy oraz wewnętrznych zasad korzystania z sal teatralnych.

ZGŁASZANIE ZAPOTRZEBOWAŃ NA ZAJĘCIA

W terminie do 15.10.2023 r. placówki przesyłają swoje zgłoszenia listownie, faksem lub w formie skanu wypełnionej karty zgłoszenia (umieszczonej na końcu oferty), z pieczątką i podpisem osoby zgłaszającej.

adres: Straż Miejska m.st. Warszawy, Referat Profilaktyki
01-170 Warszawa, ul. Młynarska 43/45.
fax: 22 598 60 25; 22 598 60 78
e-mail: profilaktyka@strazmiejska.waw.pl

Zasady zgłaszania na zajęcia „Rowerowy ruch drogowy” i egzaminy

1) W zgłoszeniach pisemnych na zajęcia teoretyczne należy wskazać nauczyciela odpowiedzialnego za przygotowanie uczniów do egzaminów na kartę rowerową podając jego imię i nazwisko oraz nr telefonu do kontaktu.

2) W sprawie umawiania terminów na ćwiczenia praktyczne i egzaminy na kartę rowerową na terenie Miasteczka przy ul. Sołtyka 8/10 lub egzaminy na terenie placówki, prosimy kontaktować się tylko telefonicznie: 22 598 60 31/32, 723 986 086, 723 986 198 (od poniedziałku do piątku w godz. 8-15). Ćwiczenia praktyczne są możliwe tylko na terenie Miasteczka przy ul. Sołtyka 8/10. Ze względu na ograniczoną liczbę terminów priorytetem są egzaminy.

3) Podczas egzaminów praktycznych (na terenie Miasteczka Ruchu Drogowego oraz w placówce) wymagana jest obecność nauczyciela (lub innej osoby) posiadającego uprawnienia do przeprowadzania egzaminów na kartę rowerową.

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy realizowania zgłoszeń złożonych po wskazanym terminie, tj. po 15 października 2023 r.
Jednocześnie informujemy, że realizacja liczby godzin w/w tematów będzie na bieżąco ustalana z dyrektorami lub pedagogami szkolnymi, a w przypadku dużej ilości nadesłanych zgłoszeń zastrzegamy sobie możliwość realizacji programów w zmniejszonej liczbie godzin.

Karta zgłoszenia na zajęcia edukacyjne ze Strażą Miejską - przedszkola

Karta zgłoszenia na zajęcia edukacyjne ze Strażą Miejską - szkoła podstawowa

Karta zgłoszenia na zajęcia edukacyjne ze Strażą Miejską - szkoła ponadpodstawowa

 

Zapraszamy do podjęcia ze Strażą Miejską
m.st. Warszawy wspólnych działań na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży!

Logo Straż Miejska Warszawa

Telefon alarmowy

986


SMS interwencyjny

723 986 112

pasażerowie komunikacji miejskiej osoby z dysfunkcją słuchu

Logo kompanii reprezentacyjnej SM

krew4

Informacja


Zgodnie z Polityką Bezpieczeństwa Straży Miejskiej m. st. Warszawy dokumenty w wersji elektronicznej należy przesyłać w formatach DOC, JPG, TIFF, PDF. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednej wiadomości wysyłanej pocztą elektroniczną nie może przekroczyć 8 MB. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Współpracujemy