Straż Miejska m. st Warszawy

Przejdź do głównej treśći

Czcionka

Wysoki kontrast

Widok

Menu górne

17.11.2016 belka infoUtworzenie zintegrowanej platformy wymiany danych w Straży Miejskiej m.st. Warszawy

Przedmiotem projektu jest utworzenie zintegrowanego systemu, który pozwoli na automatyzację, ujednolicenie i usprawnienie procesów wewnątrz Straży Miejskiej m.st. Warszawy związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Miasta, jak również zapewnienie mieszkańcom i gościom możliwości załatwienia wybranych spraw urzędowych przez Internet.

W ramach projektu przewiduje się realizację następujących zadań:

 1. Mapowanie procesów – inwentaryzacja obecnego systemu, jego analiza i przygotowanie wymagań systemowych, w celu zapewnienia pełnej funkcjonalności nowego systemu, spełnienia wymagań użytkowników zewnętrznych i wewnętrznych oraz zidentyfikowanie ewentualnych operacji zbędnych (powodujące np. straty czasu).
 2. Wytworzenie aplikacji będącej zintegrowanym środowiskiem dowodzenia – Systemu Wspomagania Dowodzenia (SWD) – zakup usługi opracowania i wytworzenia aplikacji, będącej zintegrowanym środowiskiem dowodzenia, jak również niezbędnej infrastruktury teleinformatycznej, sprzętu i oprogramowania.

System SWD będzie umożliwiał m.in.:

 • przyjęcie i rejestrację zdarzeń wraz z ich lokalizacją za pomocą: telefonu (numer: 986), sms, e-mail, aplikacji mobilnej, łączności radiowej z wykorzystaniem informacji GPS, Platformy PLICBD UKE (tj. systemu umożliwiającego identyfikację dzwoniącego wraz z jego lokalizacją);
 • bieżącą aktualizację informacji o stanie interwencji/zgłoszenia w systemie głównym przez strażnika;
 • prezentację miejsca zdarzeń na mapie oraz kompleksową weryfikację sytuacji na miejscu zdarzenia przy użyciu systemów zewnętrznych:
 • przekazu z kamer cyfrowych z Zakładu Obsługi Systemu Monitoringu (ZOSM),
 • informacji o korkach, zdarzeniach drogowych z Zarządu Dróg Miejskich (ZDM),
 • informacji zawartych w Ewidencji gruntów i budynków w przypadku działań operacyjnych (ISEG),
 • lokalizowania pojazdów komunikacji miejskiej ZTM;
 • wymianę informacji między jednostkami (Komendą Stołeczna Policji) za pomocą zintegrowanego systemu wymiany danych o pojazdach odholowanych oraz informatyzację działań (w przypadku komunikacji z podmiotami zapewniającymi usługi holowania);
 • obsługę czynności w sprawach o wykroczenia, tj.:
 1. identyfikację pojazdu na podstawie zdjęcia (system OCR zapewniający identyfikację tablic rejestracyjnych), identyfikację kierowcy/właściciela (zintegrowanie m.in. z Centralną Ewidencją Pojazdów i Kierowców (CEPIK) oraz systemu Źródło, pozwalającego na identyfikację osoby), sporządzanie dokumentacji w formie elektronicznej w czasie rzeczywistym;
 2. prowadzenie ewidencji czynności w sprawach o wykroczenia;
 3. udostępnienie informacji o postępowaniach dotyczących osoby, wobec której toczą się czynności (z wykorzystaniem m.in. ePUAP i portalu informacyjnego SM),
 4. moduł płatności,
 5. zapis danych pochodzących z urządzeń wspomagających dokumentowanie zdarzenia w systemie.

Powyższe funkcjonalności usprawnią m.in. bieżące monitorowanie pracy, pozycjonowanie i dysponowanie patroli pieszych i zmotoryzowanych (GPS), obserwację miejsca zdarzenia oraz wytyczenie najszybszej drogi dotarcia patrolu na miejsce, jak również usprawnią obsługę czynności w sprawach o wykroczenia.

Ponadto w ramach powyższego systemu przewiduje się:

 • utworzenie Centralnego System Obiegu i Zarządzania Informacją tj. platformy wymiany danych wewnętrznych (poczta elektroniczna, system obiegu dokumentów, kadry (ewidencja i zarządzanie zasobami ludzkimi – ERP MAAT), magazyn (środki trwałe), logistyka, helpdesk, zarządzanie budynkami (kamery)),
 • utworzenie analitycznej hurtowni danych, integrującej dane z różnych systemów/aplikacji, zasilanej danymi zewnętrznymi i wewnętrznymi,
 • utworzenie środowiska wymiany informacji międzysystemowej, zapewniającego integrację pomiędzy modułami nowego systemu oraz innymi systemami, w tym systemami wykorzystywanymi w przyszłości,
 • umożliwienie integracji systemu z m.in. Komendą Stołeczną Policji, Zakładem Obsługi Monitoringu, czy też z Tramwajami Warszawskimi, co zapewniłoby szybką wymianę danych z innymi jednostkami Miasta i administracji publicznej.

Na bazie powyższego systemu uruchomiony zostanie również Portal informacyjno-usługowy, w ramach którego zostaną udostępnione między innymi następujące nowe lub istotnie udoskonalone e-usługi skierowane do obywateli, przedsiębiorców i innych podmiotów:

 • „Gdzie jest mój samochód” – usługa o 4 stopniu dojrzałości, umożliwiająca obsługę drogą elektroniczną spraw związanych z odholowaniem samochodu, w tym załatwienie wszystkich formalności online, tj. otrzymanie informacji, gdzie odebrać samochód wraz z możliwością płatności mandatów drogą elektroniczną;
 • Usługa zgłoszenia zdarzenia i zdalnego śledzenia interwencji – usługa o 3 stopniu dojrzałości, umożliwiająca zgłoszenie zdarzenia za pośrednictwem aplikacji mobilnej, jak również jego monitorowanie tą samą drogą i ewentualne uzyskanie automatycznej informacji o jego zakończeniu;
 • Udostępnianie informacji publicznej przez www – usługa o 4 stopniu dojrzałości, umożliwiająca otrzymanie informacji w trybie dostępu do informacji publicznej przez Internet;
 • Usługa rekrutacji do pracy w SM przez Internet – usługa o 4 stopniu dojrzałości, umożliwiająca załatwienie wszelkich formalności związanych z aplikowaniem do pracy;
 • Usługa potwierdzania i monitorowania stanu zgłoszenia – usługa o 3 stopniu dojrzałości pozwalająca na uzyskanie automatycznej informacji o rozpoczęciu lub zakończeniu interwencji.

Całkowita wartość projektu to 
Wysokość dofinansowania z Funduszy Europejskich wynosi 

Partnerem Projektu jest Polska Agencja Kosmiczna POLSA.

PAK logo 75

stopka ue

Logo Straż Miejska Warszawa

Telefon alarmowy

986


SMS interwencyjny

723 986 112

pasażerowie komunikacji miejskiej osoby z dysfunkcją słuchu

Logo kompanii reprezentacyjnej SM

krew4

Informacja


Zgodnie z Polityką Bezpieczeństwa Straży Miejskiej m. st. Warszawy dokumenty w wersji elektronicznej należy przesyłać w formatach DOC, JPG, TIFF, PDF. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednej wiadomości wysyłanej pocztą elektroniczną nie może przekroczyć 8 MB. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Współpracujemy